Frikyrkor i Sverige

Frikyrkor delas in i olika kategorier

Frikyrkorörelsen är med sina 470 000 medlemmar en folkrörelse. Rörelsen är ett kristet trossamfund med frivillig anslutning. Anglosaxiska väckelserörelser har varit en tydlig inspiration för svenska frikyrkor. I huvudsak brukar de delas in i tre huvudgrupper. Dessa är baptistiska frikyrkor, kongregationalistiska frikyrkor samt metodistiska frikyrkor. Dock finns det delade meningar om vilka frikyrkor som verkligen är frikyrkor i ordets sanna bemärkelse.

I början av 1990-talet grundades Sveriges frikyrkosamråd. Det kan liknas vid ett samarbetsorgan då den består av flera olika kyrkor. Det är sju samfund som är knutna till Sveriges frikyrkosamfund idag. Sjundedagsadventisterna, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Svenska alliansmissionen, Pingst – fria församlingar i samverkan och Vineyard Sverige.

Det finns några särskilda drag som särskiljer frikyrkorörelsen från andra rörelser. Det finns exempelvis inte några territorialprinciper för medlemskap och medlemskapet är alltid frivilligt. Sedan är beslutsstrukturen plattare i frikyrkor än andra kyrkor och arbetsinsatserna är alltid frivilliga. I svenska frikyrkor finns även en predikokultur som genomsyrar hela rörelsen och ämnar ge fördjupat lärjungaskap. Pingstvänner kännetecknas även av deras missionsverksamhet.

Under de tre olika huvudgrupperna för pingströrelsen återfinns flera sub-grupper. Pingströrelsen byggs upp av traditionella frikyrkor, nyare karismatiska rörelser, lutherska frikyrkor, invandrarkyrkor och andra samfund. Till traditionella frikyrkor hör bland annat Svenska Missionskyrkan och Pingströrelsen. De nyare karismatiska rörelserna är färre, där Maranatarörelsen och Trosrörelsen är de mest kända. Till andra samfund räknas Jehovas Vittnen bland flera.

Frikyrkor sitter på stora summor. För några år sedan var tillgångarna för de 22 största församlingarna hisnande 2,7 miljarder kronor. Sedan är det som så att folk endast tenderar skänka pengar till icke-rika församlingar. Medlemmar skänker i genomsnitt 3 700 kronor per år. Den rikaste kyrkan i Sverige är Immanuelskyrkan i Stockholm, vars tillgångar hamnar bortom 1,2 miljarder kronor. Livets Ord, den näst rikaste församlingen, har tillgångar på 250 miljoner kronor. Dock minskar antalet medlemmar kraftigt. Siffror visar att antalet medlemmar minskat med hisnande 20 % de senaste 20 åren.

frikyrkor